• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

لینک های ورود به کلاس

  • خانه
  • -
  • لینک های ورود به کلاس

لینک های ورود به کلاس های مجازی به تفکیک مقاطع

دپارتمان انگلیسی

 

 

 

 

 

لینک ورود به پنل پارس آموز :                              Farsamooz.tebyanschool.com

 

 

 

 

لینک ورود به کلاس پیش دبستانی خانم باقری :                             eclass.tebyanschool.com/epreschool

 

لینک های ورود به کلاس های دبستان پسرانه :

 

لینک ورود به کلاس اول یک خانم آرامش فرد :                            eclass.tebyanschool.com/eb1-1

 

لینک ورود به کلاس اول دو خانم رحیمی نسب :                            eclass.tebyanschool.com/eb1-2

 

لینک ورود به کلاس اول سه خانم طالبی  :                                  eclass.tebyanschool.com/eb1-3

 

لینک ورود به کلاس دوم یک خانم جوانمردی  :                             eclass.tebyanschool.com/eb2-1

 

لینک ورود به کلاس دوم دو خانم پولادیان :                                  eclass.tebyanschool.com/eb2-2

 

لینک ورود به کلاس دوم سه خانم سلطانی  :                                 eclass.tebyanschool.com/eb2-3

 

لینک ورود به کلاس سوم یک خانم قادری :                                  eclass.tebyanschool.com/eb3-1

 

لینک ورود به کلاس سوم دو خانم آرزونیا :                                   eclass.tebyanschool.com/eb3-2

 

لینک ورود به کلاس چهارم یک خانم غلامپور :                                 eclass.tebyanschool.com/eb4-1

 

لینک ورود به کلاس چهارم دو خانم افراسیابی  :                              eclass.tebyanschool.com/eb4-2

 

لینک ورود به کلاس چهارم سه خانم علوی دوست  :                          eclass.tebyanschool.com/eb4-3

 

لینک ورود به کلاس پنجم خانم جوکار :                                         eclass.tebyanschool.com/eb5

 

لینک ورود به کلاس ششم خانم قرشی :                                          eclass.tebyanschool.com/eb6

 

لینک های ورود به کلاس های دبستان دخترانه :

 

لینک ورود به کلاس اول یک خانم حجاری :                                   eclass.tebyanschool.com/eg1-1

 

لینک ورود به کلاس اول دو خانم کونجانی  :                                   eclass.tebyanschool.com/eg1-2

 

لینک ورود به کلاس دوم خانم سوخکی  :                                       eclass.tebyanschool.com/eg2

 

لینک ورود به کلاس سوم یک خانم اسماعیلی  :                                eclass.tebyanschool.com/eg3-1

 

لینک ورود به کلاس سوم دو خانم حسینی منش  :                               eclass.tebyanschool.com/eg3-2

 

لینک ورود به کلاس چهارم خانم اسکندری  :                                     eclass.tebyanschool.com/eg4

 

لینک ورود به کلاس پنجم خانم نجف زاده  :                                       eclass.tebyanschool.com/eg5

 

لینک ورود به کلاس ششم خانم رجبی  :                                           eclass.tebyanschool.com/eg6

 

لینک های ورود به کلاس های متوسطه اول پسرانه :

 

لینک ورود به کلاس هفتم پسرانه آقای هوشیار :                                 eclass.tebyanschool.com/eb7

 

لینک ورود به کلاس هشتم پسرانه آقای جاوید :                                  eclass.tebyanschool.com/eb8

 

لینک ورود به کلاس نهم پسرانه آقای شریعت :                                   eclass.tebyanschool.com/eb9

 

لینک های ورود به کلاس های متوسطه اول دخترانه :

 

لینک ورود به کلاس هفتم دخترانه خانم نادری :                                  eclass.tebyanschool.com/eg7

 

لینک ورود به کلاس هشتم دخترانه خانم پیران :                                 eclass.tebyanschool.com/eg8

 

لینک ورود به کلاس نهم دخترانه خانم بدیهی :                                    eclass.tebyanschool.com/eg9