• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

مشاوره

11اسفند
/uploaded\images\

چند دقیقه با مشاورمادری که مدام با اضطراب و وحشت ، از کودکش مراقبت می کند و به هیچ چیز دیگری حتی به خودش توجه نمی کند چه پیغامی به کودکش میدهد؟

در عمل به او می گوید ، دنیا محل بسیار خطرناکی هست و باید منتظر فاجعه بود پس باید همواره در کناذپر یکدیگر بمانیم.

مادر مضطرب بدون حضور کودک احساس آرامش نمی کند حتی اگر مطمئن باشد که هیچ خطی فرزندش را تهدید نمی کند.

کار ما این نیست که واقعیات سخت زندگی را به کودکانمان آموزش دهیم،کار ما فراهم کردن محیبط عاطفی امن است که در آن تنفس کند.